Kontakti

Tel: +377 (0) 44 991 778
e-mail: [email protected]

Suksesi.net është portali i cili u mundëson te gjitha bizneseve reklamimin e shërbimeve dhe produkteve te tyre,
duke u ofruar përdoruesve të tij mundesitë e reja të kërkimit.
Ky portal unik në llojin e vet, ndihmon në gjetjen e adresave të të gjitha bizneseve që zhvillojne aktivitetin e tyre në mbarë Kosovën.

Me anë të platformës më të shpejtë, Suksesi u jep përgjigjen ne kohë reale edhe konsumatoreve edhe bizneseve
të cilët përfitojnë prej portalit gjithe informacionet që u nevojiten, duke filluar nga Listimi i detajuar i gjithë bizneseve,
lokacionet e tyre, Konkurseve më të fundit të punës, Eventeve kulturore, Ofertave të ndryshme, etj.